look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Regulamin

 


Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Kulczyńskiego 2

38-440 Iwonicz Zdrój


REGULAMIN OŚRODKA

I.PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
  na terenie Amelia Zdrój Medical & Spa*** i jest integralną częścią umowy, zawieranej poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak i również poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Amelia Zdrój Medical & Spa***.
  Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki tego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Amelia Zdrój Medical & Spa***.

II.DOBA W OŚRODKU

 1. Ośrodek wynajmuje pokoje na doby, która trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości. W przypadku nieuwzględnienia życzenia Gościa przedłużenia doby Gościowi nie przysługują względem Ośrodka żadne roszczenia.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu Gościa o kolejną dobę – opłata według cennika.
 4. Jeśli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu i nie przebywa w pokoju, a Ośrodek nie jest w stanie zapewnić mu przedłużenia pobytu, i gdy Recepcja nie może nawiązać kontaktu z Gościem, Ośrodek zastrzega sobie możliwość spakowana rzeczy Gościa (przez komisję powołaną wśród odpowiednich pracowników) i przechowania do czasu powrotu Gościa.
 5. Przekazanie przez Gościa pokoju innym osobą jest zakazane, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą Gość uiścił opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Gościa  w godzinach 7.00 – 21.00. Przebywanie po 21:00 osoby/osób niezameldowanych  w pokoju Gościa jest równoznaczne z dokwaterowaniem ich do danego pokoju,  za co Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą – według cennika.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku, wyrządził szkodę w mieniu Ośrodka lub zakłócił prawidłowe jego funkcjonowanie.
 8. Ośrodek może natychmiast odmówić dalszego świadczenia usług osobie której zachowanie zakłóca spokojnemu pobytowi innych Gości.
  W przypadku decyzji o odmowie dalszego świadczenia usług przez Ośrodek z w/w przyczyn, Gość jest zobowiązany do opuszczenia Ośrodka oraz do uregulowania należności za cały pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją w trybie natychmiastowym.
 9. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 10. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. Jeśli planują Państwo powrót w godzinach od 22.00 do 6.00 prosimy o zgłoszenie tego na Recepcji.
 11. W Ośrodku jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane pozyskane z monitoringu
  są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji.

III. REZERWACJA I MELDUNEK – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gość Ośrodka zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
  Jeśli Gość odmawia okazania dokumentu pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić zameldowania Gościa, przekazania pokoju oraz wydania kluczy.
 1. Przy zameldowaniu Gościa w Ośrodku wymagana jest 100% płatność za cały zarezerwowany pobyt. Wpłaty za pobyt mogą być: wpłacane na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub kartą kredytową.
 1. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z sali do ćwiczeń (w czasie diet)/ rowerka stacjonarnego, stepera, bieżni oraz bezprzewodowego Internetu.
 2. Goście Ośrodka nieodpłatnie mogą wypożyczać w recepcji: żelazko i deskę do prasowania,  suszarkę do włosów, leżaki oraz czajnik.
 3. Sauna jest dostępna tylko dla osób dorosłych lub osób, które ukończyły 15 rok życia i mogą tam przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opłata za korzystnie z sauny zgodnie z cennikiem.
 4. Po spełnieniu warunków zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji (dokonanie przedpłaty, preautoryzacji karty) rezerwacja ma status rezerwacji gwarantowanej.
 5. Amelia Zdrój Medical & Spa*** akceptuje zwierzęta – opłaty według cennika. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzęta w tym pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie w mieniu Ośrodka oraz/lub szkody wyrządzone Pracownikom Ośrodka oraz/lub szkody wyrządzone innym Gościom i osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

 

IV. WARUNKI REZERWACJI, ANULOWANIA REZERWACJI, PŁATNOŚCI ZA REZERWACJĘ ORAZ WAŻNOŚCI REZERWACJ1

1. Rezerwacji pobytu w Amelia Zdrój Medical & Spa*** można dokonać poprzez:

 • kontakt z Recepcją Ośrodka mailowo lub telefonicznie,
 • stronę internetową Ośrodka,
 • portale rezerwacyjne, tj. Booking, HRS, Expedia, e-holiday, nocowanie i inne na których jest wystawiona oferta Ośrodka,
 • wykupienie ofert Ośrodka u partnerów (biur podróży) oraz innych podmiotów współpracujących.

2. Po dokonaniu rezerwacji bezpośrednio przez Recepcję Ośrodka zostanie przesłany na wskazany przez Gościa adres e-mail lub numer telefonu dokument/wiadomość będący/a potwierdzeniem rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla zagwarantowania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa przedpłaty (zadatku) w wysokości  wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.

Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem portali rezerwacyjnych oraz strony internetowej mogą mieć różnie wyznaczoną kwotę przedpłaty (zadatku) widoczną przy rezerwacji.

4. Przedpłata (zadatek) powinna być wpłacona na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, opłacona kartą kredytową bądź gotówką w kasie Recepcji do maksymalnie 7 dni od daty rezerwacji. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Ośrodka, przyjęcia gotówki do kasy lub obciążenia karty kredytowej Gościa. W przypadku, gdy rezerwacja jest dokonana na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu zasady przedpłaty (zadatku) są uzgadniane z Recepcją.

5. Dane do przelewu:


Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2

Konto: Bank Spółdzielczy Niechobrz: 13 9163 0009 2001 0012 0854 0001

6. W przypadku braku pełnej wymaganej wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja może zostać automatycznie anulowana.

7. Pozostałą należną do zapłaty kwotę należy uiścić przy zameldowaniu gotówką lub kartą kredytową.

8. Warunki anulowania/zmian rezerwacji dokonanych:

a) Mailowo lub telefonicznie bezpośrednio w Recepcji - w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego indywidualnego pobytu krótszego niż 7 dób Ośrodek zwraca:

 • 100% wartości przedpłaty w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu.
 • Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą przyjazdu.
 • Do 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu wszelkie zmiany rezerwacji polegające na zmniejszeniu/zwiększeniu (w miarę możliwości Ośrodka) liczby pokoi i/lub osób oraz zmiany terminu rezerwacji są możliwe, z wyjątkiem niestandardowych warunków rezerwacji i ofert specjalnych. W terminie krótszym niż 14 dni zmiana nie jest możliwa. W przypadku nieuwzględnienia zmian rezerwacji Gościowi nie przysługują względem Ośrodka żadne roszczenia.

b) Online za pośrednictwem portali rezerwacyjnych oraz strony internetowej:

 • Oferty dostępne na portalach rezerwacyjnych oraz stronie internetowej mają odpowiednio określone wartości przedpłat i ich zwrotów.
 • Możliwości zmian/anulacji rezerwacji są zawarte w warunkach rezerwacji portali rezerwacyjnych i strony internetowej Ośrodka. Warunki mogą się różnić w zależności od portalu czy wybranej oferty.

9. Oferty niestandardowe, oferty specjalne, oferty indywidualnie dłuższe niż 6 dób - warunki anulacji/zmian rezerwacji:

 • Bezkosztowa zmiana/anulacja rezerwacji jest możliwa do 60 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku anulacji 100% przedpłaty zostanie zwrócone.
 • W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni, ale nie krótszym niż 30 dni do planowanego przyjazdu, zostanie zwrócone 50% przedpłaty.
 • W terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem nie ma możliwości bezkosztowej anulacji rezerwacji. Gość zostanie obciążony 100% wartości przedpłaty.
 • Do 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu indywidualnego wszelkie zmiany rezerwacji polegające na zmniejszeniu/zwiększeniu (w miarę możliwości Ośrodka) liczby pokoi i/lub osób oraz zmiany terminu rezerwacji są możliwe, z wyjątkiem niestandardowych warunków rezerwacji i ofert specjalnych. W terminie krótszym niż 30 dni zmiana nie jest możliwa. W przypadku nieuwzględnienia zmian rezerwacji Gościowi nie przysługują względem Ośrodka żadne roszczenia.

 1. Zwrot przedpłaty nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub zwrotu na kartę w przypadku rezerwacji opłaconej kartą kredytową.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Ośrodku – bez względu na przyczynę skrócenia pobytu - Gość oprócz ceny za dotychczas zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny niezrealizowanego pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją.  Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku skrócenia pobytu/rezygnacji z pobytu na wczasach z dietą owocowo – warzywną z przyczyny niezakwalifikowania do diety przez lekarza, dietetyka Ośrodek obciąży Gościa kwotą 30% wartości pobytu (wartość przedpłaty) plus kwotą za zrealizowane świadczenia w czasie pobytu.
 4. W przypadku niestawienia się Gościa Ośrodka w dniu przyjazdu, przedpłata w całości przepada, a rezerwację uważa się za anulowaną.
  W takim wypadku Ośrodek ma prawo żądania opłacenia przez Gościa, który nie stawił się w Ośrodku w dniu przyjazdu całości lub części opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją (np. w przypadku gdy Ośrodek nie ma możliwości niezwłocznego wynajmu uprzednio zarezerwowanego pokoju innemu Gościowi).
 5. Wszelkie wpłacone przedpłaty są udokumentowane w następujący sposób:
 • paragonem zaliczkowym wystawioną imiennie na Gościa indywidualnego - w przypadku zaliczek osób fizycznych, bądź
 • fakturą zaliczkową wystawioną na wskazaną przez Gościa Firmę - w przypadku zaliczek Firmowych.

14. Rezygnacja bądź anulacja z zarezerwowanych, lecz nie zapłaconych usług stanowi anulację kosztową.

15. Koszty anulacji rezerwacji mają charakter sankcyjny, odszkodowawczy z tytułu naprawienia szkody poniesionej przez Ośrodek w wyniku rezygnacji z usług.

16.Rezerwacją kosztową Ośrodek obciąża Gościa rezygnującego z usług.

17. Czynność ta udokumentowana jest notą obciążeniową, opiewającą na wartość brutto niewykonanej usługi.

18. W przypadku grup zorganizowanych warunki anulacji zawarte są w odrębnych umowach w formie pisemnej.

 V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci w wieku poniżej 14 lat na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Ośrodka oraz wszelkie zanieczyszczenia pomieszczeń powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Ośrodek zastrzega sobie prawo do dokonania rzetelnej wyceny szkód/zanieczyszczeń i obciążenia nimi Gościa. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, Ośrodek ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie w tym zakresie.
 3. W ramach bezpieczeństwa pożarowego zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach Ośrodka: świeczek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Opuszczając pokój Gość każdorazowo powinien upewnić się, że zakręcił wszystkie krany oraz pozostawił okna i drzwi zamknięte.
 5. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

WAŻNE!

W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Złamanie zakazu przez Gościa lub osobę odwiedzającą Gościa jest równoznaczne ze zgodą Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości 1.500 złotych.

 

 1. Amelia Zdrój Medical & Spa*** jest obiektem wyposażonym w system wczesnego ostrzegania i wykrywania dymu i ognia, bezpośrednio połączonym z jednostką straży pożarnej. Wywołanie alarmu przez Gościa lub osoby go odwiedzające przez niewłaściwe użytkowanie pokoju o których mowa powyżej narazi Gościa na poniesienie ewentualnych kosztów związanych z wywołaniem alarmu i jego odwołaniem oraz przyjazdem jednostek straży pożarnej.
 2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających.
 3. W Ośrodku nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 4. Prowadzenie na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej bez uzyskania uprzedniej zgody jest zakazane.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Ośrodka, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości i Pracowników Ośrodka.

 

VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • wydawanie posiłków, które Gość ma w pakiecie/dokupił dodatkowo w wyznaczonym do tego miejscu (Restauracja) o wyznaczonych porach:

           - śniadanie: 8:00 – 10:00
           - obiad: 13:00 – 14:00
           - obiadokolacja: 16:00 – 17:00
           - kolacja: 17:30 – 18:30

W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia ze stołówki posiłków, sztućców, naczyń do pokoi.

W przypadku nie wykorzystania przez Gościa posiłku/posiłków w danym dniu, które wchodzą w skład pakietu/są dokupione Gościowi nie przysługuje zwrotów kosztów w tym zakresie.

 • wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa, a w przypadku Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
 • sprzątanie pokoi, wymian ręczników odbywa się na życzenie Gości,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę,
 • w razie usterek, które nie będą mogły być usunięte, Ośrodek dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić powstałe niedogodności.
 1. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie,
 • usługi depozytowe pieniędzy (w sejfie),
 • przechowywanie bagażu (Ośrodek może odmówić przyjęcie bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz w innych uzasadnionych okolicznościach).
 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju oraz na pozostałym trenie Ośrodka,
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych na parkingu.

VII. REKLAMACJE

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z opracowanymi i przyjętymi standardami.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi odpowiednią reakcję.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na piśmie do Managera lub pracownika Recepcji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO - przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku:
 2. Administrator Danych:

Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2

Kontakt e-mail: marketing@ameliazdroj.pl tel. 517 767 359

 1. Pozyskanie danych osobowych:

Dane osobowe Gościa zostały pozyskane w drodze kontaktu Gościa z Ośrodkiem drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, poprzez złożenie rezerwacji online przez stronę Ośrodka,  lub poprzez portal rezerwacyjny, a także od spółek partnerskich i innych podmiotów współpracujących.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych Gościa:

a) W celu realizacji zawartej z Ośrodkiem umowy w formie karty rejestracyjnej/ meldunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. f, RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z usług Ośrodka (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych
  i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do Ośrodka drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez Ośrodek danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 • obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych.

b) Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego oraz/lub pośredniego własnych usług i/lub produktów oraz/lub usług i/lub produktów podmiotów współpracujących;
 • podtrzymania relacji z klientem;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • prowadzenia analiz satysfakcji i zainteresowania marką, produktami oraz usługami;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • gromadzonych przez monitoring Ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie hotelu;

c) Zgodnie z wyrażoną przez Gościa zgodą (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów, posprzedażowych itp.;
 • na przetwarzanie danych: zapisanych w formularzu kontaktowym, usłudze newletter, zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej, zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z strony internetowej Ośrodka www.ameliazdroj.pl, przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, wizerunkowych.
 1. Podanie danych:

Podanie przez Gości danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

 1. Wymagane jest podanie następujących danych:

a) dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli Gość korzysta z parkingu może dodatkowo zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe: nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia Ośrodek może poprosić o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła;

b) dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;

c) dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez stronę www Ośrodka: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu
i adres email oraz dane dotyczące karty płatniczej (imię, nazwisko, rodzaj karty, numer karty i data ważności karty – miesiąc i rok oraz kod zabezpieczający CVV , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;

d) dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej:

Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;

e) dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi;

f)dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji i innych, w których Gość podał swoje dane na potrzeby skorzystania z usług oferowanych przez Ośrodek;

g) Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Ośrodek może wymagać od Gościa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

6. Prawa Gościa dotyczące przetwarzania danych osobowych – Gość ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
b) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację Gościa;
c)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Gościa, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania danych osobowych Gościa innemu podmiotowi;
d)
wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
f)
uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

 • występowania danych Gościa w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu, od kiedy przetwarza się dane Gościa w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania danych Gościa innym podmiotom, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.
 1. Udostępnianie danych osobowych Gościa – dane osobowe Gościa można udostępnić:
 • Spółkom partnerskim oraz/lub innym podmiotom współpracującym na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom, dla których Gość wyraził zgodę;
 • organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

8. Przechowywanie danych osobowych - dane osobowe są przechowywane na czas obowiązywania umowy z Gościem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;

maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i/lub handlowych będzie miało miejsce do czasu skutecznego wniesienia przez Gościa sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania lub wycofania przez Gościa zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:

a) przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres;
b) przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej;
c)
składając pismo w recepcji Ośrodka.

10. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Gość może wziąć dobrowolnie udział, dane będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

11. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym istnieje obowiązek do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zaleca się regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w Ośrodku.Dyrekcja Amelia Zdrój Medical & Spa***

© 2018 Plusk. CMS Pro3W, wykonanie: Pro3W